• 52 26 02 66 021
  • تهران-خیابان آزادی-جنب دانشگاه صنعتی شریف-خیابان قدیر-بن بست ۱۳-پلاک ۲-واحد ۳۳
  • info@Raced.ir

Services

کسب مقام سوم در مسابقات بین المللی عکس میکروسکوپی (IMIC 2015)

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

خدمات تامین زیرساختهای تولید و مشخصه یابی

خدمات تامین زیر ساختهای تولید و مشخصه یابی

خدمات تامین زیر ساختهای تولید و مشخصه یابی

خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز

خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز

خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز

خدمات مشاوره تخصصی تولید ۲

خدمات مشاوره تخصصی تولید

خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز