برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه روش های تولید مواد پیشرفته و نانومواد و کاربردهای آن در صنعت برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با تجهیزات تولید و مشخصه یابی حوزه نانو فن آوری و زیست فن آوری تربیت کارشناسان فنی به منظور ارتقای نظام کنترل کیفیت شرکت ها تربیت کارشناس آزمایشگاه های مشخصه یابی و آنالیز ایجاد پل ارتباطی میان دانش پذیران و متخصصان
برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه روش های تولید مواد پیشرفته و نانومواد و کاربردهای آن در صنعت برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با تجهیزات تولید و مشخصه یابی حوزه نانو فن آوری و زیست فن آوری تربیت کارشناسان فنی به منظور ارتقای نظام کنترل کیفیت شرکت ها تربیت کارشناس آزمایشگاه های مشخصه یابی و آنالیز ایجاد پل ارتباطی میان دانش پذیران و متخصصان

خدمات آموزشی

  • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه روش های تولید مواد پیشرفته و نانومواد و کاربردهای آن در صنعت
  • برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با تجهیزات تولید و مشخصه یابی حوزه نانو فن آوری و زیست فن آوری
  • تربیت کارشناسان فنی به منظور ارتقای نظام کنترل کیفیت شرکت ها
  • تربیت کارشناس آزمایشگاه های مشخصه یابی و آنالیز
  • ایجاد پل ارتباطی میان دانش پذیران و متخصصان