خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز
خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز

خدمات ارزیابی و مشخصه یابی و آنالیز

مواد

مشخصه یابی و آنالیز مواد به منظور دستیابی به درک صحیح فرآیندهای ساخت مواد انجام می شود. در این میان درک ارتباط میان خواص، مورفولوژی و ساختار ایجاد شده یکی از اساسی ترین چالش های تبیین خواص مواد است. با این هدف راصد در بخش ارزیابی و آنالیز مواد به منظور ارتباط بهتر با مشتریان خود از سه دسته بندی تجهیزات، خواص و صنعت استفاده کرده است. در بخش تجهیزات در صورتی که تجهیز خاصی مدنظر باشد با توجه به قدرت تفکیک و کارایی روش می توان روش آنالیز مناسب را انتخاب نمود. در بخش خواص نیز در صورتی که خواصی مدنظر قرارگیرد چند روش برای ارزیابی آن خاصیت پیشنهاد می گردد و در بخش صنعت نیز روشهای ارزیابی متداول برای هر صنعت به تفکیک آورده شده است.