خدمات تامین زیر ساختهای تولید و مشخصه یابی
خدمات تامین زیر ساختهای تولید و مشخصه یابی

خدمات تامین زیرساختهای تولید و مشخصه یابی

  • ساخت و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه فن آوری های نوین
  • تامین مواد مرجع و نمونه های استاندارد و انجام خدمات کالیبراسیون
  • بررسی و بازرسی فنی عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی
  • مشاوره، طراحی و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و کنترل کیفیت
  • مشاوره و خرید تجهیزات حوزه فن آوری های پیشرفته
  • تامین قطعات و مواد مصرفی تجهیزات آزمایشگاهی
  • تدوین استانداردهای محصولی و مشخصه یابی حوزه فن آوری های پیشرفته

تامین تجهیزات و خدمات شرکتها و موسسات بین المللی بصورت رسمی